DLA PACJENTA:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Pacjenci i osoby przez nich upoważnione oraz podmioty wskazane w Rozporządzeniu mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz otrzymania jej kopii, wyciągu lub odpisu na każdym etapie jej tworzenia, tj. podczas trwania świadczenia zdrowotnego oraz po jego zakończeniu.

  „Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej pobierane są wyłącznie w sytuacji, gdy: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.
  Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
   

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dla Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego i osoby upoważnionej oraz firmy ubezpieczeniowej (POBIERZ)

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (POBIERZ)

  Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (POBIERZ)

   

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH:

SKARGI I WNIOSKI:

 • Zgłaszanie skarg i wniosków

  W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Pielęgniarka Naczelna w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 .

  Skarga lub wniosek mogą być składane osobiście w siedzibie zakładu w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu głównego.

  tel. 32 621 27 00

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: